หากต้องการเข้าใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ ปฏิญญา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์ : 02-423-9447 ถึง 8
E-mail:psukwongs@hotmail.com

หรือดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.occ.sci.dusit.ac.th