ขอแนะนำการใช้งาน

web1

        home 1. ผู้ใช้งานฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสืบค้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ของห้องปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมได้

        home 2. ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ของห้องปฏิบัติการเคมีได้จากการแบ่งประเภทสารเคมี 9 ประเภท

        home 3. ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ของห้องปฏิบัติการเคมีได้จากชื่อสารเคมี (Chemical Name) ชื่อทั่วไป (General Name) ชื่อพ้องอื่นๆ (Synonym Name) หรือ รหัส UN./ID.No. และ รหัส CAS (Chemical Abstracts Service)ได้

       home 4. ข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดความปลอดภัยเบื้องต้นทางด้านข้อมูลกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การดับเพลิง การจัดการกรณีหกรั่วไหล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น

        home 5. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานติดต่อขอทราบข้อมูลจำเพาะสารเคมีนั้นๆ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง

        home 6. ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยฯได้

Untitled-2