Triethanolamine

ส่วนที่ 1: ชื่อสารเคมีและข้อมูลเบื้องต้น
        ชื่อเคมี IUPAC    2,2′,2-Nitrilotriethanol; Triethylolamine

        ชื่อเคมีทั่วไป     Triethanolamine

        ชื่อพ้องอื่นๆ      Trolamine; TEA; Nitrilo-2,2′,2”-Triethanol; Daltogen; Trihydroxytriethylamine; Tris(hydroxyethyl)amine; Sodium ISA; 2,2′,2”-nitrilotriethanol; Sterolamide; Thiofaco t-35; 2,2′,2”-trihydroxytriethylamine; Tris(2-hydroxyethyl)amine; T-35; Nitrilotris(ethanol);

        สูตรโมเลกุล      C6H15NO3

        สูตรโครงสร้าง      สไลด์146

        รหัส IMO  –

        CAS No.        102-71-6

        รหัส EC NO.    –

        UN/ID No.      –                    

        รหัส RTECS   KL 9275000

        รหัส EUEINECS/ELINCS         203-049-8

        ชื่อวงศ์                  

        ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า        ACROS ORGANICS N.V.

        แหล่งข้อมูลอื่นๆ       –

ส่วนที่ 2: องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
        ส่วนประกอบ:

        ชื่อ         CAS #         น้ำหนักร้อยละ
                 102-71-6         
ส่วนที่ 3: การใช้ประโยชน์
        การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นตัวทำละลาย , ใช้ในการเทปูนกำแพง , ใช้ในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ส่วนที่ 4: ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ
         LD50(มก./กก.) :     8000 (หนู)(มก./กก.)

        LC50(มก./ม3) :              –

        IDLH(ppm) :     –

        ADI(ppm) :          –

        MAC(ppm) :    –

        PEL-TWA(ppm) :         –           

        PEL-STEL(ppm) :   –

        PEL-C(ppm) :       –

        TLV-TWA(ppm) :        –           

        TLV-STEL(ppm) :    –

        TLV-C(ppm) :      –

        พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535:      –

        พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 :         –

        พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :                –

        พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 :   –

        พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :          

        หน่วยงานที่รับผิดชอบ :            –

ส่วนที่ 5: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
         สถานะ : ของเหลว

        สี : ใสไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน

        กลิ่น : แอมโมเนีย

        นน.โมเลกุล :   149.19

        จุดเดือด(0ซ.) : 190-193

        จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : 17.9-21

        ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) :        1.1240

        ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) :    5.14

        ความหนืด(mPa.sec) :        –

        ความดันไอ(มม.ปรอท) :      <0.01 ที่ 20 0ซ.

        ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) :  ละลายน้ำได้ ที่ 20 0ซ.

        ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :    10-13 ที่ 20 0ซ.

        แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =   6.10

        มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =         0.16 ppm ที่ 25 0ซ.

        ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่นๆ : สารนี้ดูเความชื้น ไวต่ออากาศและแสง

มาตรา 6: อันตรายต่อสุขภาพอนามัย
        สัมผัสทางหายใจ :  การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ต่อระบบทางเดินหายใจ

        สัมผัสทางผิวหนัง :  การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง

        กินหรือกลืนเข้าไป การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง กระเพาะและลำไส้ ทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง

        สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้น้ำตาไหล ปวดแสบปวดร้อน เป็นแผลไหม้ ทำให้กระจกตาบาดเจ็บ

        การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อื่นๆ สารนี้มีผลทำลายตับ ไต

มาตรา 7: ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา
         ความคงตัว : สารนี้มีความเสถียรคาร์บอนมอนนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ควัน และไอระเหย ที่อุณหภูมิและความดันปกติ

        สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ , กรด , ทองแดง , โลหะผสมทองแดง , เบสเข้มข้น , แอลดีไฮส์ , คีโตน , อะคริเลท , organic cmhydride , organic halides

        สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: แสงสว่าง , อากาศ , สารออกซิไดส์ที่รุนแรง , ความชื้นในอากาศหรือน้ำ

        สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้หรือสลายตัวเนื่องจากความร้อน : ไนโตรเจนออกไซด์ , คาร์บอนมอนนอกไซด์ , ฟูม/ก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง , สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ , ไนโตรเจน

        อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น

มาตรา 8: การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
         จุดวาบไฟ(0ซ.) :            185

        จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :    360

        ค่า LEL % :     1.3

        UEL % :        8.5

        NFPA Code :    211

         สารดับเพลิง : ให้ใช้โฟม , ผงเคมีแห้ง

                – กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA)

                – เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะเกิดฟูม/ก๊าซที่เป็นพิษ

มาตรา 9: การเก็บรักษา สถานที่เก็บ เคลื่อนย้าย ขนส่ง
         การเก็บรักษา :

                – เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

                – เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง

                – เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

        สถานที่เก็บ :

                – ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้

                – ให้ล้างทำความสะอาดร่างกาย ให้ทั่วถึงภายหลังทำการเคลื่อนย้าย , ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว

                – ใช้สารนี้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น

        ข้อมูลการขนส่ง :

                ชื่อในการขนส่ง : ไม่ระบุไว้

                ประเภทอันตราย : ไม่ระบุไว้

                หมายเลข UN : ไม่ระบุไว้

                ประเภทการบรรจุหีบห่อ : ไม่ระบุไว้

                รายงานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ / ขนาด : ไม่ระบุไว้

มาตราที่ 10: การกำจัดกรณีรั่วไหล
         – วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหลอพยพคนออกจากบริเวณ

        – ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วย วัตถุที่เฉื่อย เช่น ทรายหรือดินแห้ง

        – เก็บส่วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัด

        – ระบายอากาศและล้างบริเวณสารหกรั่วไหลหลังจากเก็บกวาดสารเคมีเรียบร้อยแล้ว

        – ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม

        การกำจัด : วิธีการกำจัด ให้กำจัดตามข้อกำหนด กฎระเบียบของทางราชการกำหนดไว้

มาตรา 11: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
12305827_10207269043297837_1584498643_n12277978_10207269044017855_554821809_n12309291_10207269044297862_182124300_n12286194_10207269044497867_168388570_n

        ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) : การเลือกประเภทถุงมือ

                แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Nitrile ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) มากกว่า 360 นาที และควรมีอัตราการเสื่อมสภาพของถุงมือ (Degradation Rating) อยู่ในระดับดีมาก และแนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Supported Polyvinyl Alcohol ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) มากกว่า 360 นาที และควรมีอัตราการเสื่อมสภาพของถุงมือ (Degradation Rating) อยู่ในระดับดีมาก และแนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Natural Rubber ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) มากกว่า 360 นาที และควรมีอัตราการเสื่อมสภาพของถุงมือ (Degradation Rating) อยู่ในระดับดีมาก

มาตรา 12: การปฐมพยาบาล
         หายใจเข้าไป :     ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์

        กินหรือกลืนเข้าไป :       ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้ำ นำส่งไปพบแพทย์

        สัมผัสถูกผิวหนัง :          ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก

        สัมผัสถูกตา :      ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ นำส่งไปพบแพทย์

        อื่นๆ :   ไม่ระบุไว้

มาตรา 13: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
         ข้อมูลทางนิเวศวิทยา : ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

                – ผลกระทบทางชีวภาพ : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

                – มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสภาพที่เจือจาง ส่งผลเป็นอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำดื่ม

มาตรา 14: การเก็บและวิเคราะห์
        NMAM NO. : 

        OSHA NO. : 

        วิธีการเก็บตัวอย่าง :     

        วิธีการวิเคราะห์ :         

        ข้อมูลอื่น ๆ :   –

มาตรา 15: ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
        AVERS Guide :

        DOT Guide :   –

        – กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

        – ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457

มาตรา 16: ข้อมูลอื่น ๆ
        อ้างอิง: กรมควบคุมมลพิษ 2557 ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MSDS Database (ออนไลน์)

        แหล่งที่มา http://msds.pcd.go.th ธันวาคม 2557