สถานะ

        สถานะ (Status) : ปกติสารเคมีมีอยู่ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) และก๊าซ (Gas)

สถานะของสารเคมีมีผลต่อลักษณะการเกิดอันตราย เช่น

        สถานะ         ลักษณะของสารเคมี         ลักษณะอันตราย
ของแข็ง (Solid) ผลึก เม็ด เกล็ด ผง ฝุ่น สัมผัสถูกผิวหนัง ตา หายใจเข้าไป การกินเข้าไป
ของเหลว (Liquid) ของเหลว ก๊าซเหลว สัมผัสถูก/กระเด็นใส่ผิวหนัง ตา กินเข้าไป
ก๊าซ (Gas) ก๊าซ ไอระเหย ละออง ควัน หายใจเข้าไป สัมผัสถูกผิวหนัง ตา