ความสามารถในการละลายน้ำได้

        ความสามารถในการละลายน้ำได้ (Solubility) : น้ำหนักของสารเคมีที่สามารถละลายในน้ำได้ ต่อหน่วยปริมาตร (กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) หรือเปรียบเทียบเป็นต่อร้อยละ (%) เช่น กลูโคส สามารถละลายน้ำได้ดีมากถึง 100% ในขณะที่เมทธิลีนคลอไรด์ ละลายน้ำได้เพียง 2% เท่านั้น