จุดวาบไฟ

        จุดวาบไฟ (Flash point) :    อุณหภูมิต่ำสุด ที่ทำให้ของเหลวกลายเป็นไอเพียงพอต่อการเริ่มต้นลุกไหม้ขึ้นเมื่อมีแหล่งจุดติดไฟ แต่มีไม่เพียงพอที่จะลุกติดไฟได้อย่างต่อเนื่อง จุดวาบไฟเป็นประโยชน์ในการแบ่งประเภทของสารเคมีว่าเป็นสารไวไฟ (Flammable) สารติดไฟได้ (Combustible) และสารไม่ติดไฟ (Non-combustible) ตามมาตรฐาน NFPA 30

ประเภท อุณหภูมิ ( °F) ตัวอย่างสารเคมี
จุดวาบไฟ จุดเดือด
สารไวไฟ (Class I) <100
– Class 1A 73 100 Butane, 2-Butyne, Dichlorosilene , Divinylether, Dimethyl sulfide
– Class 1B 73 100 Acetone, Benzene, Butyl Alcohol, Acrolein
– Class 1C 73 100 t-Buthylaminoethyl methacrylate
สารติดไฟได้(Class II, III) <100
– Class II 100 140 b -(p-t-Bulylphenoxy) ethanol
– Class III A 140 200 Chlroacetic acid, chloropentane
– Class III B 200 Cyanamide, Diethyl meliate

        การทดสอบจุดวาบไฟสามารถทดสอบได้ 2 วิธี คือ Open Cup (OC) และ Closed Cup (CC) จุดวาบไฟที่ระบุใน NFPA 49 ทั้งหมดจะเป็นอุณหภูมิที่หาจากวิธี Closed Cup ซึ่งเป็นตัวเลขสำหรับใช้อ้างอิงการเกิดจุดวาบไฟในถังปิด บริเวณที่อับอากาศ แต่ถ้าเป็นการทดสอบแบบ Open Cup จะใช้ตัวเลขในการอ้างอิงกับสถานการณ์สารเคมีหกรั่วไหล หรือภาชนะบรรจุที่เปิดฝาไว้