สารดับเพลิง

        สารดับเพลิง (Extinguisher agent) : ประสิทธิภาพในการดับเพลิง ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชนิดของสารดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดับเพลิงกับ สารเคมีที่ลุกไหม้หรือประเภทเพลิงโดยรอบ เช่น

ประเภทของเพลิง กรด-โซดา น้ำ โฟม เคมีแห้ง CO2 ฮาลอน ทรายแห้ง
A (ไม้ กระดาษ ยาง ผ้า)

X

X
B (น้ำมัน แก๊ส ตัวทำละลาย)
X
X

X
C (เพลิงจากกระแสไฟฟ้า)

X
X

X
D (โลหะบางชนิดที่ติดไฟได้)
X
X
X

X
X

        การฉีดดับเพลิงด้วยน้ำต้องระมัดระวังการเกิดปฏิกิริยาความร้อน ก๊าซพิษ และก๊าซไวไฟ สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาไม่รุนแรง สามารถใช้น้ำฉีดดับเพลิงได้ เพื่อควบคุมการลุกลามและควบคุมความสูญเสียในขณะเกิดเพลิงไหม้รุนแรง ทั้งนี้ให้อยู่ในการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ