การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

        การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical): การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม นิยมดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน NMAM (NIOSH Manual of Analytical Methods) และมาตรฐานของ OSHA ( Occupational Safety and Health Administration) ดังนี้

NMAM Method สารเคมี เก็บตัวอย่างโดย

วิเคราะห์ตัวอย่างโดย

0001 – 0799

การเก็บตัวอย่างอากาศทั่วไป กระดาษกรอง, Cyclone Gravimetric (ชั่งน้ำหนัก)

0800 – 0999

Bioarosole Andersen impactor

Total Plate Couht

1000 – 1999

ไอระเหยสารอินทรีย์ หลอด Charcoal Gas Chromatography HPLC
2000 – 2999 ไอระเหยสารอินทรีย์ solid sorbent

GC., HPLC.,IR

3000 – 3999 ไอระเหยสารอินทรีย์ direct reading, liquid

GC., Infrared

4000 – 4999

ไอระเหยสารอินทรีย์ diffusive sampler

spectrophotometry

5000 – 5999 Organic aerosols กระดาษกรอง

Gravimetric (ชั่งน้ำหนัก)

6000 – 6999

ก๊าซสารอนินทรีย์ หลอดเก็บตัวอย่าง , กระดาษกรอง

GC., HPLC

7000 – 7999

inorganic aerosols หลอดเก็บตัวอย่าง , กระดาษกรอง

Atomic Absorption spectroscopy

8000 – 8999

สารชีวภาพ เก็บสารจากเลือด, ปัสสาวะ

Plasma emission spectrometry

9000 – 9999 Bulk sampler ถุงเก็บตัวอย่าง (bag), dermal patch

GC., Mass spectrometry