LD50

LD50 (Lethal Dose fifty) : ปริมาณ (dose) ของสารเคมีซึ่งคาดว่าจะทำให้สัวต์ทดลองที่ได้รับสารนั้นเพียงครั้งเดียว ตายไปเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง(50%) ของจำนวนเริ่มต้น LD50 เป็นค่าที่คำนวณได้จากผลการศึกษา ซึ่งให้สัตว์ทดลองหลายกลุ่มได้รับสารเคมีที่ปริมาณต่าง ๆ กัน ระยะเวลาที่เฝ้าสังเกตการตายของสัตว์ ประมาณ 2-3 วัน แต่จะไม่เกิน 2 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารเคมีในสัตว์ต่างชนิด ซึ่งมีน้ำหนักตัวแตกต่างกันได้ จึงรายงานค่า LD50 เป็นน้ำหนักของสารเคมีต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลอง เช่น LD50 (oral) ของ benzene ในหนู rat เท่ากับ 4,900 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ค่า LD50 ระดับความเป็นพิษ
LD50  1 มก./นน.กก. มีความเป็นพิษร้ายแรงมาก (Extremely Toxic)
1  LD50  50 มก./นน.กก. มีความเป็นพิษร้ายแรง (Highly Toxic)
50  LD50  500 มก./นน.กก. มีความเป็นพิษปานกลาง (Moderate Toxic)
0.5  LD50  5 กรัม/นน.กก. มีความเป็นพิษเล็กน้อย (Slightly toxic)
5  LD50  15 กรัม/นน.กก. ในทางปฏิบัติถือว่าสารนี้ไม่เป็นพิษ(Practical non-Toxic)