พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

        พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การกำหนดชนิดของยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ 2530 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2541 กำหนดให้สารเคมีเข้าข่าย 3 ชนิด คือ

        ชนิดที่ 1 สารเคมีจำนวน 204 รายการ

        ชนิดที่ 2 วัตถุระเบิดและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดจำนวน 80 รายการ

        ชนิดที่ 3 สารชีวะจำนวน 5 รายการ