ประเภทการบรรจุหีบห่อ

        ประเภทการบรรจุหีบห่อ (Conversion factor) : เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าอันตรายตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ขององค์การสหประชาชาติ (UN. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) และหลักเกณฑ์ข้อตกลงร่วมกับการขนส่งสินค้าอันตรายผ่านแดนทางถนนของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ; ADR) ซึ่งแบ่งกลุ่มการบรรจุภัณฑ์ออกตามอันตรายเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มการบรรจุ(Packing Group) สำหรับสินค้าที่มีอันตราย มาตรฐานของภาชนะบรรจุ
ความแข็งแรง เครื่องหมาย
กลุ่ม I สูง แข็งแรงมาก X
กลุ่ม II ปานกลาง แข็งแรง X, Y
กลุ่ม III น้อย แข็งแรงปานกลาง X, Y หรือ Z