ความรู้สารเคมีทั่วไป

arrows-147752__180 ข้อมูลเบื้องต้น

        ooook UN/ID Number 

        ooook CAS Number

        ooook IUPAC

        ooook RTECS

arrows-147752__180 ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

        ooook LD50

        ooook LC50

        ooook IDLH

        ooook TLV

        ooook PEL

        ooook พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

        ooook พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

        ooook พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

arrows-147752__180 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

        ooook สถานะ

        ooook จุดหลอมเหลวและจุดเดือด

        ooook ความถ่วงจำเพาะ

        ooook ความหนาแน่นไอ

        ooook ความดันไอ

        ooook ความสามารถในการละลายน้ำได้

arrows-147752__180 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด

        ooook จุดวาบไฟ

        ooook อุณหภูมิลุกติดไฟได้เอง

        ooook ขีดจำกัดความไวไฟ

        ooook ขีดจำกัดการระเบิดได้

        ooook สารดับเพลิง

arrows-147752__180 สารก่อมะเร็ง ACGIH, IARC, NTP, OSHA

arrows-147752__180 ดัชนี NFPA

arrows-147752__180 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

arrows-147752__180 แฟคเตอร์แปลงหน่วย

arrows-147752__180 ประเภทการบรรจุหีบห่อ