รายชื่อสารเคมีหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

1,3-Dinitrobenzene

1-Bromobutane

1-Butanol

1-Butylamine

1- Chlorobutane

1-Hexadecanol

2,4-Dichlorophenol

2-Butanol

2-Methyl-2-propanol

2-Naphthol

2-Propanol

4-Methoxybenzaldehyd

4-Nitroaniline

Acetic acid

Acetone

Acetonitrile

Acetylsalicylic acid

Adipic acid

Aluminium Sulfate

Aluminium sulphate

Aluminum oxide

Ammonia

Ammonia solution

Ammonia water

Ammonium chloride

Ammonium fluoride

Ammonium hydroxide

Ammonium hydroxide (solution)

Ammonium nitrate

Amyl alcohol

Aniline

Anthranilic acid

Arsenic trioxide

Ascorbic Acid

Barium chloride

Barium dichloride

Barium nitrate

Barium peroxide

Benzene

Benzoic acid

Benzoyl chloride

Benzyl alcohol

Benzyl chloride

Biphenyl

Boracic acid

Bromobenzene

Butan-1-Ol

Butan-2-ol

Butanol-iso

Calcium carbonate

Calcium chloride

Calcium oxide

Casein

Chlorobenzene

Chloroform

Chromium (III) sulphate

Chromium Oxide

Cuprous chloride

Cuprous oxide

Cyclohexanol

Dibutylamine

Dichloromethane

Diethanolamine

Diethyl ether

Diisopropyl ether

Dimethylaniline

Ethyl Acetate

Ethylene glycol

Furaldehyde

Glycerol

Hydrogen peroxide

Iodine

Lithium carbonate

Maleic acid

Maleic anhydride

Mangan(IV)-oxide

Manganese dioxide

Megnesium sulfhate

Mercuric chloride

Mesitylene

Methanol

Molybdenum (VI) oxide

n-Butylamine

N-Methylaniline

Oxalic acid

Oxalsaure

Phenol red

Phenylamine

Phenylhydrazine

Piperidine

Potassium bromate

Potassium bromide

Potassium chloride

Potassium chromate

Potassium cyanide

Potassium dichromate

Potassium fluoride

Potassium hydroxide

Potassium iodide

Potassium thiocyanate

Propan-2-ol

Propanol

Salicylic acid

Sand

Silver nitrate

Sodium azide

Sodium bicarbonate

Sodium bromide

Sodium carbonate

Sodium chloride

Sodium dichromate

Sodium fluoride

Sodium hydrogen orthophoshate

Sodium Hydrogen Carbonate

Sodium hydroxide

Sodium hypochlorite

Sodium perchlorate

Sodium Tetraborate Decahydrate

Sodium thiosulphate

Stearic acid

Styrene

Sulfamic acid

Sulfuric acid

tert-Butanol

Triethanolamine

Urea

Vanadium oxide

Vanillin

Xylene

Zinc

Zinc sulfate