แบบฟอร์มตามกฎหมาย

f ตัวอย่างแบบแจ้งสถานที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ

f แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

f แบบยื่นคำขอใบอนุญาตและต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

f แบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

f แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.๑)

f คำร้องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย

f แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

f ตัวอย่างแบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

f ตัวอย่างรายการทดสอบปั้นจั่น

f ตัวอย่างแบบรายงานการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

f ตัวอย่างแบบการแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

f แบบตัวอย่าง การแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

f แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

f แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

f คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

f บัตรตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ (การตรวจทางการแพทย์)

f สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

f แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

f แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

f ตารางรายละเอียดปริมาณรังสีที่ลูกจ้างได้รับในหน่วยมิลลิซีเวอร์ต

f แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนิดการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

f แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี

f แบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี

f แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน

f แบบบันทึกการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

f แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

f ตัวอย่างแบบตรวจความปลอดภัย

f ตัวอย่างแบบการเฝ้าสังเกตุการปฏิบัติงาน

f แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานความปลอดภัย