แนวปฎิบัติรองรับกฎกระทรวง

f แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

f แนวทางการตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

f แนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง

f แนวการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นขาสูง (ปจ.๑, ปจ.๒)

f แนวปฎิบัติการจัดการให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

f แนวปฏิบัติกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2549

f แนวปฏิบัติการขอความเห็นชอบและรับแบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ

f แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงฯ ๒๕๕๕

f แนวทางการพิจารณาการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามกฎกระทรวงฯ ๒๕๕๕

f แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ