สารก่อมะเร็ง ACGIH, IARC, NTP, OSHA

        สารก่อมะเร็ง (Carcinogen) : ปกติสารเคมีแต่ละชนิดจะถูกระบุอยู่ในรายชื่อสารก่อมะเร็งแต่ละประเภททั้งของ NTP (The National Toxicology Program) IARC (International Agency for Research on Cancer) OSHA (Occupational Safety and Health Administration) และ EPA (Environmental Protection Agency) โดยแบ่งกลุ่มของสารก่อมะเร็งออกได้ดังนี้

ACGIH (The American Conference of Governmental Industrial Hygiene)

ได้แบ่งประเภทของกลุ่มสารก่อมะเร็งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 • ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Confirmed Human Carcinogen)
 • สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Suspected Human Carcinogen)
 • สารก่อมะเร็งในสัตว์ (Animal Carcinogen)
 • ไม่จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Not Classifiable as a Human Carcinogen)
 • ไม่สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Not Suspected as a Human Carcinogen)

IARC (International Agency for Research on Cancer)

ได้แบ่งประเภทของกลุ่มสารก่อมะเร็งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 • ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Confirmed Human Carcinogen)
 • สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Suspected Human Carcinogen)
 • สารก่อมะเร็งในสัตว์ (Animal Carcinogen)
 • ไม่จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Not Classifiable as a Human Carcinogen)
 • ไม่สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Not Suspected as a Human Carcinogen)

NTP (The National Toxicology Program)

ได้แบ่งประเภทของกลุ่มของสารก่อมะเร็งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 • ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Know to be human carcinogen)
 • สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และ/หรือ เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์(Reasonably anticipated to be human carcinogens)

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

ได้แบ่งประเภทของกลุ่มของสารก่อมะเร็งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 • จากการศึกษาในระยะยาว ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • กลุ่มที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ หรือสงสัยว่าจะมีศักยภาพในการก่อมะเร็ง